DOKTORSKI STUDIJ

Doktorski program Ppolitičkih nauka (PS) nudi sveobuhvatan i integriran doktorat koji stavlja naglasak na društveno-političko znanje, istraživanja i analize politike. Program pruža solidno znanje, analitičke alate i metodološko osposobljavanje i usavršavanje i nudi bogate mogućnosti, posebno po završetku disertacije. Program ima za cilj educirati, trenirati i proizvoditi visoko kvalitetne istraživače društvenih i političkih nauka, analitičare i kreatore politike. Sa tematskom koncentracijom na Evropu i Balkan, program se izdvaja u jugoistočnoj Evropi.

Po završetku ovog doktorskog programa kandidati će postati vrsni istraživači i politički analitičari koji će biti u mogućnosti da istražuju i analiziraju različite društvene i političke teme. Oni će posjedovati odlične analitičke i kritičke sposobnosti posebno po pitanju povezivanja teorije sa savremenim pitanjima i studijama pojedinačnih slučajeva.

Ciljevi studijskog programa:

 • Obrazovati, trenirati i proizvoditi visoko kvalitetne istraživače društvenih i političkih nauka, analitičare i kreatore politike;
 • Proizvoditi stručnjake u datoj naučnoj oblasti koji posjeduju znanja, vještine i sposobnosti istraživanja kroz predmete i disertacije;
 • Usredotočiti se na istraživanja tekućih pitanja i političku analizu koji se odnose na političke nauke, sociologiju i historiju;
 • Ponuditi interdisciplinarni program i nadzor da bi se ispunili zahtjevi studenata u pogledu znanja, istraživanja i političkih vještina;
 • Da posebno vrednuje unapređenje sposobnosti studenata da kritički procijene stečeno znanje i podatke istraživanja u procesu pisanja istraživačkih projekata, strateških elaborata i doktorske disertacije;
 • Unaprijediti studentsko znanje socioloških i političkih teorija o društvenim promjenama, civilnom društvu, demokratizaciji i različitim društvenim pokretima;
 • Poboljšati društveno-političko znanja studenata o Evropskoj uniji i Balkanu.

Po uspješnom završetku programa III ciklusa studija Političkih nauka student će biti osposobljen da:

 • primjenjuje znanja, vještine i sposobnosti istraživanja u društvenim i političkim naukama, posebno u području uskih specijalizacija disertacije;
 • inicira, planira, dizajnira i implementira istraživanja i elaborate u društvenim i političkim naukama;
 • analizira, procjenjuje, ocjenjuje, i sintetizira složene ideje koje se odnose na društvene i političke nauke;
 • učinkovito komunicira kod predstavljanja istraživanja i akademskih ideja u učionici i širim akademskim krugovima;
 • identificira i rješava teorijske i metodološke probleme;
 • kritički analizira i ocjenjuje različita društveno-politička pitanja vezana za EU i  Balkan;
 • daje originalan doprinos naučnoj oblasti kroz završetak originalne disertacije.

Nastavni Plan